Norrakollektivet

Norrakollektivet är ett pågående samarbete mellan Tomas Örn, Anja Örn och Fanny Carinasdotter


Konstnärerna Fanny Carinasdotter, Anja Örn och Tomas Örn arbetat tillsammans sedan 2016.


Vi har ett gemensamt intresse för platser och platsers användning, hur industri möter natur och hur spåren efter människors verksamheter ser ut. Vi arbetar helt kollektivt och medvetet långsamt. Vi återkommer till samma plats år efter år. Det särskiljer vårt arbete tydligt från de industriella  skeendena på platserna som vi besöker.


Sedan starten har vi arbetat med Aitikgruvan, utanför Gällivare. Gruvan och dess kringliggande landskap har blivit en projektionsyta för oss att undersöka, förstå och belysa mineralutvinningen och dess konsekvenser för människa och natur.


Delar av arbetet har visats på Moderna museet, Kunsthall Trondheim och i Statens konstråds utställning Brytningstider. Under 2020 visas delar av projektet  i utställningarna Kiruna Forever som visas parallellt på ArkDes, Stockholm och Konstmuseet i Norr, Kiruna samt Människans Natur på Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi, Umeå.


Hittills har vi gjort två delar och en fotobok:

Att använda landskap

En plats försvinnande

Fotobok - En plats försvinnande


Kontakta oss på: norrakollektivet (at) gmail.com 


Fanny Carinadotter hemsida: www.fannycarinasdotter.seNorrakollektivet (The Northern Collective) is an ongoing collaboration between Tomas Örn, Anja Örn and Fanny Carinasdotter


The artists Fanny Carinasdotter, Anja Örn and Tomas Örn have worked together since 2016.


We have a common interest in places and how they are used, how industry meets nature and what the traces of people's activities look like. We work completely collectively and deliberately slow. We return to the same place year after year. This clearly distinguishes our work from the industrial processess at the places we visit.


Since the beginning we have worked on a project around the Aitik mine, outside Gällivare. The mine and its surrounding landscape have become a projection surface for us to investigate, understand and illuminate mineral extraction and its consequences for man and nature.


Parts of the work have been shown at the Moderna museet, in Stockholm, Kunsthall Trondheim and in the Swedish Arts Council's exhibition Extractions. In 2020, parts of the project is shown in the exhibitions Kiruna Forever, which are shown in parallel at ArkDes, Stockholm and the Art Museum in the North, Kiruna and Human Nature at Sune Jonsson Center for Documentary Photography, Umeå.


So far we have done two parts and a photo book:

Using Landscapes

A Place Disappearing

Photo book - A Place Disappearing


Contact us at: norrakollektivet (at) gmail.com 


Fanny Carinsadotter webpage: www.fannycarinasdotter.se